Обо мне

Là dòng xe cuối cùng đã hát ra trò chơi điện tử.

Trang web:

https://lux.mycar.vn/lexus/

https://lux.mycar.vn/lexus-lx570/

https://lux.mycar.vn/lexus-rx350/

Профессиональные навыки
Опыт работы
Lux MyCar
Челябинск
Февраль 2020 — По настоящее время (7 месяцев)