Профессиональные навыки
Опыт работы
made of degrees
Боровуха-1
viet nam
Январь 2019 — Июнь 2019 (6 месяцев)

Chuyên gia lam bang dai hoc gia và chăm chỉ Các tài liệu tài liệu và tình yêu và tài năng của bạn

HTMLCSS
Высшее образование
Universite Lumiere Lyon 2
Лион
Факультет: Langues
Январь 2019—Июль 2019 (6 месяцев)