kamarzin
Python Developer or DevOps engineer / SRE
skozhevnikov8
Desktop приложения
aknayman
PLC, SCADA, ПЛК, СКАДА